Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ’FitKick’ gevestigd te Bussum

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing en bindend bij deelname aan alle door ’FitKick’ georganiseerde activiteiten, waaronder, maar niet uitsluitend, de ’’FitKick’’ trainingen.
2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
3. Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 1 maand na dagtekening.
2. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief 21% BTW.
3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

Aansprakelijkheid bij deelname aan een door ‘FitKick’ georganiseerde activiteit, ’FitKick’ training en bij gebruik Kickbike(s)

1. Deelname aan een ’FitKick’ training en het gebruik van de Kickbike(s) geschiedt op eigen risico.
2. ’FitKick’, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
3. ‘FitKick’ is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een ‘FitKick’ training of bij het gebruiken van de Kickbike(s). Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
4. ‘FitKick’ is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training of tijdens de huurperiode van de Kickbike(s).
5. Steppen is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een ‘FitKick’ training of het individueel huren van Kickbike(s). Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
6. ‘FitKick’ is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een ‘FitKick’ training of bij het gebruiken van de Kickbike(s) tijdens een activiteit of bij het aangaan van een huurcontract.
7. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een ‘FitKick’ activiteit, een ‘FitKick’ training of tijdens het gebruiken van de Kickbike(s) tijdens een huurperiode is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Huurperiode

1. Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode als in de overeenkomst vermeld.
2. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
3. De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen
4. Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.
5. Huurperiode eindigt, nadat een ”FitKick” medewerker het gehuurde heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon / huurcontract. Het gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten bij ons verhuur depot, wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.

Bezorgen, afhalen en levertijd

1. Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven adres op de begane grond binnen en voor eigen rekening.
2. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijk nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
3. De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd.
4. Indien aflevering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld zijn wij bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Artikel 15.2 van overeenkomstige.

Risico

1. Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van de opdrachtgever die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij.
2. Tenzij anders overeengekomen is het transportrisico bij aflevering van de gehuurde goederen, steeds voor de opdrachtgever.
3. Onkosten of schade bij stagnatie of uitvallen van onderdelen van het gehuurde kunnen niet op de verhuurder verhaald worden.

Verplichtingen van de huurder

1. Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.
2. a. Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom te voldoen.
b. Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van ons nog toekomende huurpenningen en/ of schade vergoeding en/ of kosten.
c. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, zijn wij gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door ons vast te stellen bedrag te eisen. Betaling hiervan dient plaats te vinden conform het bepaalde in artikel 14.1, dan wel indien van toepassing artikel 14.2.
3. a. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
b. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons gegeven uitdrukkelijke toestemming.
c. Huurder is verplicht elke schade en/ of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden.
4. De huurder mag het gehuurde producten niet buiten Nederland brengen.

Onderhoud en herstel

1. De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.
3. Indien buiten de schuld van de huurder schade (hieronder vallen geen lekke banden) aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.
4. Vervanging geschiedt, binnen onze openingstijden, zodra vervangende artikelen bij ‘FitKick’ beschikbaar zijn. Transportkosten rekening huurder. Indien door andere omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel het gehuurde tijdelijk niet ter beschikking staat van de huurder, hebben wij het recht de huur door te berekenen

Eigendom en inspectie

1. Wij behouden ten allen tijde het eigendom van door ons verhuurd materiaal en door ons wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.
2. De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan zijn volledige medewerking te zullen verlenen.
3. Het eigendom van de door ons aan de afnemer en koper geleverde steps en producten gaan eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan. De geleverde zaken mogen voor die tijd niet buiten Nederland gebracht worden.

Weg raken van materiaal

1. Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De huurder dient ons onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurovereenkomst, en verplicht het gehuurde en gekochte goederen direct terug te brengen naar de verhuurder.
3. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij verplicht binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, (gelijk aan periode x huurtarief van ”FitKick”) betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zich onverwijld aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

Beëindiging, Opzegging en vervanging

1. Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering van het gehuurde.
2. Indien is overeengekomen, dat het gehuurde door ons zal worden opgehaald, dient bij opzegging een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.
3. Wij hebben steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

Step verhuur

1. Bij step verhuur dient de huurder minimaal 18 jaar te zijn.
2. Er is steeds een eigen risico van € 300,- excl. 21% BTW verschuldigd bij ontstane of aangerichte schade. Het eigen risico is nooit afkoopbaar.
3. Bij schade door overschrijding van het maximum gewicht per step (100 kilogram), blijft de huurder aansprakelijk voor alle ontstane schade, ook indien het eigen risico is afgekocht.
4. Op de gehuurde steps mag nooit gesprongen of gestunt worden.

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
3. Bij overmacht hebben wij de keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover wij dat in elke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend op contante basis.
2. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en hebben wij het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
4. Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege verzuimd te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 2.5% per maand vanaf de vervaldag.
5. Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor de rekening voor de nalatige opdrachtgever.
6. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag.
Boven op de kosten zoals genoemd onder punt 13.5 en 13.6 komen onze vaste administratie kosten à €15,- per factuur.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens in geval van grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Behoudens grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van onze medewerkers, dan wel van personen die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst ,en/of schriftelijk ondertekende reservering, door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen .
2. Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede het huurbedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
15.3 Bij annulering binnen 48 uur voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde
vergoeding 90% van het totale bedrag. Bij 2 tot 14 dagen voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde vergoeding 75% en bij meer dan 14 dagen voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde vergoeding 50% van het totale bedrag, met een minimum van € 50,-.


Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

SHOPPING BAG 0